REGULAMIN  POBYTU W PENSJONACIE
§1
1. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy się o 12:00 dnia następnego.
3. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia,
w którym upływa termin najmu pokoju.
5. Pensjonat uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§2
1. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Pensjonatu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Pensjonat może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§3
1. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
2. Osoby niezameldowane w Pensjonacie nie mogą przebywać na terenie obiektu w czasie trwania ciszy nocnej.
3. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Pensjonatu, wyrządzając szkodę w mieniu Pensjonatu lub Gości albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Pensjonatu.
§4
1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią
i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji.
2. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:
a) warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
b) bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowania poufności,
c) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Pensjonacie,
d) w trakcie dłuższego pobytu wymianę pościeli co 3 dni,
e) sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
f) w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, Pensjonat dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości  zamienić pokój lub w inny sposób zła­godzić niedogodności.

§5
1.    Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następu­jące usługi:
a)   udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
b)   dokonywania rezerwacji w innych hotelach,
c)   budzenie o wyznaczonej godzinie,
d)   przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych
w czasie pobytu Gościa w Pensjonacie,
e)   przechowywanie bagażu Gościa w czasie jego pobytu w Pensjonacie.

2. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy odpłatnie usługę serwisu posiłków do pokoju, która wynosi +20 % ceny. Opłaty za zamówiony, a nie wykorzystany posiłek nie zwraca się.
§6
1. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym przepisami art. 846 - 852 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Odszkodowanie z tego tytułu nie przekracza kwoty określonej przepisami art. 846 - 852 Kodeksu Cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić recepcję Pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§7
1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach. Istnieje możliwość oddania przez Gościa rzeczy wartościowych do depozytu w recepcji.
2. Pensjonat może odmówić przyjęcia rzeczy, o których mowa wyżej jeśli ich wartość lub wielkość przekracza możliwości ich bezpiecznego przechowywania w Pensjonacie.

§8
1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

§9
1. Recepcja wydaje klucz na podstawie karty pobytu.
W przypadku przyjazdu gościa do Pensjonatu poza godzinami pracy recepcji klucz do pokoju pozostawiony będzie w sejfie. Gość otrzyma telefonicznie szczegółowe informacje o możliwości wejściu do obiektu oraz odbiorze klucza.
2. Gość każdorazowo opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
3. Gość zobowiązany jest przechowywać klucz do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Gość zostanie obciążony kosztami wymiany wkładki zamka do drzwi pokoju.
4. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienia lub zniszcze­nia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy osób go odwie­dzających. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach Pensjonatu grzałek, żela­zek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia pokoju.
6. Informujemy, że na terenie Pensjonatu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu/lub wyrobów tytoniowych.
Zgodnie z art. 13.2 wyżej wymienionej ustawy złamanie zakazu podlega karze grzywny.
7. W przypadku naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, grozi kara grzywny w wysokości 300,-zł.

§11
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wy­jeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres przez niego wskazany  i na jego koszt.
W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Pensjonat przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie postąpi zgodnie
z postanowieniami „Instrukcji o postępowaniu z rzeczami znalezionymi na tere­nie pensjonatu".
    

 

Dyrekcja Pensjonatu