Klauzula informacyjna  dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Kozioł Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie przy ul. Rynek 16, zwana dalej „Spółka”.
2) Spółka będzie przetwarzać dane osobowe pozyskane od Państwa w związku z intencją zawarcia lub wykonywaniem już zawartej umowy na produkt lub usługę oferowaną przez Spółkę.
3) Pozyskane od Państwa dane osobowe przetwarzane będą w sposób legalny.
 4) Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych osobowych jest:
a) dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
b) wymogi kontraktowe oznaczające konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy ze Spółką lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem;
c) wymogi ustawowe oznaczające konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.
5) Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Dane osobowe będą przetwarzane przez dłuższy z następujących terminów: przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
6) Pozyskane od Państwa dane osobowe będą mogły być w ramach ich przetwarzania w celach wskazanych powyżej udostępniane innym niż Spółka podmiotom, np.  w celach skarbowo podatkowych podmiotom ustawowo upoważnionym, a ponadto: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółki: dostawcom usług IT, audytorom, doradcom, na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, ewentualnie innym uprawnionym podmiotom, wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa.
 7) Odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić podjęcie działań, o które będą Państwo wnioskowali np. zawarcia umowy handlowej.
 8) Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego, wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.
9) Kontakt z Administratorem  Spółki w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy  jest pod adresem: 43-200 Pszczyna ul. Rynek 16, nr telefonu: 32 447 78 83, adres e-mail: administrator@pianonobile.pl.
10) W przypadku udostępnienia przez Państwa Spółce  danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, kontrahentów, dostawców, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób (w tym w szczególności lecz nie wyłącznie w przypadku, gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę), prosimy o poinformowanie tych osób: o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych Spółce, że Spółka jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej oraz o tym, że są Państwo źródłem, od którego Spółka pozyskała ich dane.